اینده چیزی نیست که واردش شویم اینده چیزی است که ان را می سازیم
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های ماجراهای شما - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

داستان شخصی(ترس از صحبت در جمع)