اگر می خواهی موفق شوی باید به یک قانون احترم بگذاری هرگز به خودت دروغ نگو
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های دوستی - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

دشمن اعتماد به نفس – درمان کمال گرایی