تا شهامتِ رها کردن چشم‌انداز ساحل را نداشته باشید هرگز نمی‌توانید از اقیانوس عبور کنید.🙂
021-88539565 - 09120699830
» دوستی

دشمن اعتماد به نفس – درمان کمال گرایی